Dirtea

Shop DIRTEA

New DIRTEA Matcha

DIRTEA Matcha

Super Blend

£59.99

DIRTEA Cacao

DIRTEA Cacao

Super Blend

£49.99

Lion's Mane Mushroom Powder

Lion's Mane (60g)

The Focus Mushroom

£39.99

Chaga Mushroom Powder

Chaga (60g)

The Energy Mushroom

£39.99

DIRTEA Coffee

DIRTEA Coffee

Super Blend

£39.99

Tremella Mushroom Powder

Tremella (60g)

The Beauty Mushroom

£49.99

Cordyceps Mushroom Powder

Cordyceps (60g)

The Performance Mushroom

£39.99

Reishi Mushroom Powder

Reishi (60g)

The Calm Mushroom

£39.99

Featured video